.

U G O V O R


Zaklučen između:

1.Toolly D.O.O., Beograd, Gavrila Principa 43, Savski Venac, Republika Srbija, PIB: 113132163, matični broj: 21806393, u daljem tekstu ’’posrednik’’

I

2. Izvršilac posla 


OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovaj ugovor se smatra zaključenim danom prihvatanja njegovih odredaba od strane Izvršioca posla. Prihvatanje odredaba ovog ugovora se izražava unošenjem ličnih i poslovnih podataka izvršioca posla i štikliranjem kućice (box) ’’saglasan’’. 

Ugovarači su saglasni da je ovo mešoviti ugovor koji u sebi sadrži ali se ne ograničava na elemente ugovora po pristupu, ugovora o nalogu i ugovora o posredovanju.

Zaključenjem ovog Ugovora Izvršilac posla stiče pravo pristupa aplikaciji Toolly.Pro i pravo da se registruje kao Izvršilac posla uz obavezu dostavljanja svih podataka i informacija koje od njega bude zahtevao Posrednik. 

Izvršilac posla se obavezuje da prilikom zaključenja ovog Ugovora dostavi tačne i istinite podatke koje se od njega zahtevaju. Dostavljanjem netačnih podataka Izvršilac posla postaje materijalno i krivično odgovoran za eventualno prouzrokovanje štete Posredniku i/ili Nalogodavcu. 

Zaključenjem ovog Ugovora, Izvršilac posla potvrđuje da je upoznat sa sadržinom ugovora zaključenim između Posrednika i Nalogodavca, te u potpunosti prihvata odredbe koje se odnose na njega.

Pristupanjem i zaključenjem ovog Ugovora, Izvršilac posla je ovlastio Posrednika da od Nalogodavca naplati kompletnu cenu za usluge koje je Nalogodavcu pružio. 

Član 2. 

Sastavni deo ovog Ugovora su odredbe o zaštiti podataka o ličnosti sadržane u posebnom dokumentu aplikacije, te su ugovarači saglasni da ovaj Ugovor neće sadržati odredbe kojima se reguliše navedeno pitanje. 

Član 3.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Izvršilac posla upoznat sa Opštim uslovima poslovanja, Uputstvom za korišćenje aplikacije, Politikom zaštite podataka o ličnosti i iste prihvata. U slučaju kolizije odredaba ovog Ugovora i Opštih uslova poslovanja primenjuju se odredbe ovog Ugovora. 


ZNAČENJE POJEDINIH TERMINA

Član 4.

Ugovarači su saglasni da pojedinim terminima sadržanim u ovom ugovoru daju sledeće značenje:

  • ’’posrednik’’, je pravno lice vlasnik aplikacije preko koje spaja nalogodavca i izvršioca posla;

  • ’’nalogodavac’’ je pravno ili fizičko lice koje pristupa aplikaciji u cilju naručivanja usluge koja mu je potrebna; 

  • ’’izvršilac posla’’ je pravno lice ili preduzetnik koji je registrovan za pružanje usluga koje se nude preko aplikacije;

  • ’’opšti uslovi poslovanja’’ predstavljaju skup obavezujućih pravila kojima se reguliše odnos izmedju posrednika i nalogodavca, izmedju posrednika i izvršioca posla kao i izmedju nalogodavca i izvršioca posla;

  • ’’dan zaključenja ugovora’’ se smatra dan kada ugovor potpisan od strane obe ugovorne strane;

  • ’’zaštita podataka o ličnosti’’ predstavlja skup obavezjućih pravila kojima se u skladu sa pozitivnim Zakonom R. Srbije i GDPR regulišu pitanja čuvanja i obrade ličnih podataka nalogodavca;

  • ’’aplikacija’’ predstavlja programsku podršku za pametne telefone putem koje Nalogodavac izražava potrebu za odredjenom uslugom koju preko posrednika pruža izvršilac posla;

  • ’’lični podaci’’ pod ličnim podacima podrazumevaju se Ime, Prezime, broj telefona, adresa izvršioca posla, matični broj i PIB izvršioca posla;

  • ’’e mail adresa’’ predstavlja adresu koju je Izvršilac posla dao prilikom pristupanja i zaključenja ugovora preko koje se vrši kompletna komunikacija sa Posrednikom i Nalogodavcem;


PREDMET UGOVORA

Član 5.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je predmet ovog Ugovora regulisanje medjusobnih odnosa Posrednika i Izvršioca posla. Zaključenjem ovog Ugovora Posrednik se obavezuje da Izvršioca posla dovede u vezu sa Nalogodavcem kako bi Izvršilac pružio uslugu Nalogodavcu. Izvršilac posla se obavezuje da za posredovanje plati Posredniku posredničku proviziju. 


PRAVA I OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

Član 6.

Izvršilac posla zaključenjem ovog Ugovora daje saglasnost Posredniku da ga dovode u vezu sa Nalogodavcem i obavezuje se da Nalogodavcu pruži traženu uslugu. 

Izvršilac posla prihvata nalog za pružanje usluge štikliranjem kućice (box) „prihvatam“. Izvršilac posla ima obavezu da pruži uslugu Nalogodavcu u vremenskom periodu dogovorenom i označenom u kreiranom nalogu.

Izvršilac posla je dužan da pruža usluge u skladu sa pravilima struke i sa profesionalnom pažnjom. Izvršilac posla garantuje za kvalitet izvedenih radova. 

Izvršilac posla se obavezuje da se u slučaju prigovora/reklamacije na izvedene radove, odazove pozivu Nalogodavca i da postupi po primljenoj reklamaciji odnosno prigovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. 

Ukoliko Izvršilac posla odustane od preuzetog naloga za obavljanje posla dužan je da nadoknadi štetu koju svojim odustankom eventualno prouzrokuje Nalogodavcu posla i/ili Posredniku. 

Izvršilac posla neposredno odgovara Nalogodavcu a posredno Posredniku za prouzrokovanu štetu koja nastane kao posledica nekvalitetno i/ili neblagovremeno izvedenih radova. 


OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI POSREDNIKA I PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI

Član 7.

Posrednik ne odgovara za profesionalno i kvalitetno obavljanje usluge od strane Izvršioca posla.

Od trenutka kada je Nalogodavac izabrao Izvršioca posla, istom pripada pravo da neposredno Izvršiocu posla ističe prigovore/reklamacije pre svega ali se ne ograničavajući na kvalitet izvršenih radova, obim izvršenih radova, rokovima izvršenja radova i sl. 

Član 8.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da Izvršilac posla zaključenjem ovog Ugovora preuzima odgovornost i obavezu rešavanja svih eventualnih prigovora Nalogodavca koji su upućeni Posredniku a odnose se na izvršene radove odnosno pruženu uslugu Izvršioca posla. 


NAČIN PLAĆANJA

Član 9.

Posrednik je obavezan da Izvršiocu posla plati za izvršene usluge po fakturi ispostavljenoj od strane Izvršioca posla umanjenu za iznos posredničke naknade u iznosu između 5% i 30%. Posrednik i Izvršilac usluge su saglasni da posrednička naknada je u promenjiva i može se primenjivati van okvira naznačenog u ovom Ugovoru uz saglasnost strana Ugovora. 


RASKID UGOVORA

Član 10.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se ovaj ugovor zaključuje na neodređeno vreme.

Član 11.

Ovaj ugovor može biti raskinut od strane Posrednika jednostavnim obaveštenjem upućenim Izvršiocu posla putem elektronske pošte ukoliko Izvršilac posla zloupotrebljava aplikaciju, daje netačne i/ili nepotpune podatke i/ili ne izvršava obaveze predviđene članom 6 ovog Ugovora.

U slučajevima predvidjenim prethodnim stavom raskid stupa na snagu odmah tj. po prijemu elektronske pošte kojim se ugovor raskida. 

Ugovorne strane saglasno konstatuju da mogu jednostranim putem raskinuti ovaj Ugovor uz poštovanje otkaznog roka od 8 dana.


KOMUNIKACIJA

Član 12.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da će se komunikacija između ugovornih strana odvijati elektronskim putem preko sledećih e-mail adresa : toolly.serbia@gmail.com od strane posrednika i na e-mail Izvršioca posla ________________. 


ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Svi sporovi koji mogu proisteći iz ovog Ugovora i povodom istog primenjivaće se pozitivni propisi R. Srbije, uz mesnu i opštu nadležnost suda u Beogradu.