.

U G O V O R


 

Zaključen izmedju:

1.Toolly d.o.o., u daljem tekstu ’’posrednik’’.

I

2. Nalogodavca


 

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovaj ugovor se smatra zaključenim danom prihvatanja njegovih odredaba od strane Nalogodavca. Prihvatanje odredaba ovog ugovora se izražava unošenjem ličnih podataka nalogodavca i štikliranjem kućice (box) ’’saglasan’’. 

Ugovarači su saglasni da je ovo mešoviti ugovor koji u sebi sadrži ali se ne ograničava na elemente ugovora po pristupu, ugovora o nalogu i ugovora o posredovanju.

Pristupanje ovom Ugovoru i njegovo zaključenje je potpuno slobodno i zavisi isključivo od volje nalogodavca. Nalogodavac pristupa ovom ugovoru i njegovom zaključenju iz sopstvenih razloga i motiva i ako je svestan činjenice da razlog zbog kojeg pristupa i zaključuje ovaj ugovor, može rešiti i realizovati na drugi način. 

Korišćenje aplikacije od strane Nalogodavca u smislu prethodnog stava je na njegovu isključivu odgovornost. 

Nalogodavac se obavezuje da prilikom pristupanja i zaključenja ovog Ugovora unese tačne i istinite podatke koje se od njega zahtevaju. Unošenjem netačnih podataka Nalogodavac postaje materijalno i krivično odgovoran za eventualno prouzrokovanje štete Posredniku i/ili Izvršiocu usluga. 

Prilikom pristupanja i zaključenja ovog Ugovora, Nalogodavac će registrovati kreditnu karticu preko koje će vršiti plaćanje usluge.

Pristupanjem i zaključenjem ovog Ugovora, Nalogodavac je ovlastio Posrednika da sa registrovane kreditne kartice naplati kompletnu cenu za izvršene usluge. 

Član 2.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjuju se Opšti uslovi poslovanja i pozitivni zakonski propisi R. Srbije. U slučaju kolizije odredaba ovog Ugovora i Opštih uslova poslovanja primenjuju se odredbe ovog Ugovora. 

Član 3.

Sastavni deo ovog Ugovora su odredbe o zaštiti podataka o ličnosti sadržane u posebnom dokumentu aplikacije te su ugovarači saglasni da ovaj Ugovor neće sadržati odredbe kojima se reguliše navedeno pitanje. 

Član 4.

Ugovarači su saglasni da bi Nalogodavac imao pristup aplikaciji i mogao realizovati svoj nalog isti mora prihvatiti sve odredbe ovog ugovora, opštih uslova poslovanja, odredbe o zaštiti podataka o ličnosti kao i svaki drugi akt objavljen na aplikaciji u kojem postoji opcija štikliranja kućice ’’saglasan’’. 


ZNAČENJE POJEDINIH TERMINA

Član 5.

Ugovarači su saglasni da pojedinim terminima sadržanim u ovom ugovoru daju sledeće značenje:

  • ’’posrednik’’, je pravno lice vlasnik aplikacije preko koje spaja nalogodavca i izvršioca posla;

  • ’’nalogodavac’’ je pravno ili fizičko lice koje pristupa aplikaciji u cilju naručivanja usluge koja mu je potrebna; 

  • ’’izvršilac posla’’ je pravno lice ili preduzetnik koji je registrovan za pružanje usluga koje se nude preko aplikacije;

  • ’’opšti uslovi poslovanja’’ predstavljaju skup obavezujućih pravila kojima se reguliše odnos izmedju posrednika i nalogodavca, izmedju posrednika i izvršioca posla kao i izmedju nalogodavca i izvršioca posla;

  • ’’dan zaključenja ugovora’’ se smatra dan kada je nalogodavac štiklirao kućicu ’’saglasan’’;

  • ’’zaštita podataka o ličnosti’’ predstavlja skup obavezjućih pravila kojima se u skladu sa pozitivnim Zakonom R. Srbije i GDPR regulišu pitanja čuvanja i obrade ličnih podataka nalogodavca;

  • ’’aplikacija’’ predstavlja programsku podršku za pametne telefone putem koje nalogodavac izražava potrebu za odredjenom uslugom koju preko posrednika pruža izvršilac posla

  • ’’lični podaci’’ pod ličnim podacima podrazumevaju se Ime, Prezime, broj telefona, adresa nalogodavca, adresa na kojoj se pruža usluga ukoliko nije ista adresi nalogodavca i podaci sadržani na kreditnoj kartici

  • ’’e mail adresa’’ predstavlja adresu koju je Nalogodavac dao prilikom pristupanja i zaključenja ugovora preko koje se vrši kompletna komunikacija sa Posrednikom i Izvršiocem usluga


PREDMET UGOVORA

Član 6.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je predmet ovog Ugovora regulisanje medjusobnih odnosa nalogodavca i posrednika prilikom pristupanja nalogodavca aplikaciji u cilju dobijanja potrebne usluge.


PRAVA I OBAVEZE

Član 7.

Nalogodavac pristupanjem i popunjavanjem obaveznih elemenata u aplikaciji daje nalog Posredniku da ga dovede u vezu sa izvršiocem/ima, konkretne usluge koja je potrebna Nalogodavcu.

Posrednik zaključenjem ovog Ugovora prihvata nalog Nalogodavca i istog dovodi u vezu sa izvršiocem/ima posla. 

Ukoliko postoji više od jednog izvršioca posla za konkretnu uslugu, Nalogodavac će se sam po sopstvenom izboru opredeliti za izvršioca usluge. 

Nalogodavac se obavezuje da prigovor na izvršene radove stavi odmah Izvršiocu usluge a najkasnije u roku od 48 časova. Ukoliko su u pitanju skrivene mane Nalogodavac može staviti prigovor u roku od 24 časa od trenutka uočenja nedostatka ali svakako prigovor na skrivene mane Nalogodavac ne može istaći nakon isteka roka od 30 dana od izvršene usluge. 


OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI POSREDNIKA

Član 8.

Posrednik ne garantuje neprekidnost korišćenja aplikacije niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost ili njenog pojedinog dela kao ni za potpuno, delimično ili pogrešno funkcionisanje iste koje nije prouzrokovano krivicom Posrednika.

Posrednik nije odgovoran za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju telekomunikacionih usluga a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade podataka uključujući tu i sistemski sat obzirom da je to odgovornost operatera mobilne telekomunikacije u skladu sa odgovarajućim propisima.

Posrednik ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje Nalogodavci unose prilikom pristupanju i zaključenju ovog Ugovora. 

Posrednik zadržava pravo da usled potrebe za ažuriranjem aplikacije delimično ili potpuno uskrati pristup istoj i nije odgovoran za eventualnu štetu koja bi usled toga mogla nastati. Posrednik će nastojati da u što kraćem vremenskom roku izvrši ažuriranje odnosno otkloni tehničke smetnje ukoliko iste zavise od njega. 

Posrednik zadržava pravo da pojedinim Nalogodavcima ograniči odnosno uskrati pristup aplikaciji ukoliko je isti aplikaciju koriste suprotno dobrim poslovnim običajima i suprotno njenoj svrsi. Takodje, Posrednik može ograničiti pristup Nalogodavcu ukoliko isti nije izvršio obaveze predvidjene ovim Ugovorom i/ili Opštim uslovima poslovanja.

Posrednik ne odgovara za izbor Nalogodavca. 

Posrednik ne odgovara za profesionalno i kvalitetno obavljanje usluge od strane Nalogodavca izabranog Izvršioca posla. 

Od trenutka kada je Nalogodavac izabrao Izvršioca posla, istom pripada pravo da neposredno Izvršiocu posla ističe prigovore pre svega ali se ne ograničavajući na kvalitet izvršenih radova, obim izvršenih radova, rokovima izvršenja radova i sl. 


NAČIN PLAĆANJA

Član 9.

Nalogodavac će plaćanje naručene usluge izvršiti preko kreditne kartice koju je registrovao prilikom pristupanja i zaključenja ovog Ugovora. Nalogodavac se obavezuje da obezbedi sredstva na računu kreditne kartice kojima će biti plaćene pružene usluge.

Ukoliko Nalogodavac ne raspolaže sredstvima na registrovanoj kreditnoj kartici isti će biti opomenut putem elektronske komunikacije od strane Posrednika da u roku od 4 radna dana obezbedi sredstva. Ukoliko Nalogodavac niti u roku od 4 radna dana ne obezbedi sredstva za plaćanje usluge istom će biti ostavljen još jedan rok od 4 radna dana za obezbedjivanje sredstava. 

Ukoliko Nalogodavac nije obezbedio sredstva na platnoj kartici isti mora da registruje drugu platnu karticu sa obezbedjenim sredstvima kako bi nastavio da koristi usluge koje nudi Posrednik.

Ukoliko Nalogodavac ne obezbedi sredstva za plaćanje, može koristiti aplikaciju limitirano, odnosno nije u mogucnosti da naručuje usluge, ne može kreirati zahtev, ne može komunicirati ili videti Izvšioce poslova i sl. 

Ukoliko Nalogodavac u roku od 45 dana ne registruje novu karticu sa obezbedjenim sredstvima Posrednik ima pravo da izbriše njegov nalog sa aplikacije. 

Bez obzira na posledice ne plaćanja a koje posledice su navedene u prethodnim stavovima ovog člana, Posrednik ima pravno da sudskim putem ostvari naplatu od Nalogodavca istekom rokova iz stava 2 ovog Člana.


REKLAMACIJA

Član 10.

Nalogodavac u svakom trenutku nakon plaćanja ali ne kasnije u roku od 48 sati ima pravo da pokrene postupak reklamacije. U istom roku ima pravo da dostavi Posredniku sve neophodne dokaze o legitimaciji reklamacije. Posrednik se obavezuje da će kontaktirati Izvršioca posla u vezi reklamacije. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Posrednik je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dinacard metoda plaćanja.


RASKID UGOVORA

Član 11.

Nalogodavac moze bez posledica odustati od izvršenja ovog ugovora do trenutka izbora Izvršioca posla.

Ukoliko Nalogodavac odustane od izvršenja ugovora nakon izbora izvršioca posla dužan je Posredniku nadoknaditi štetu koju su Posrednik i/ili Izvršilac posla eventualno pretrpeli. 

Član 12.

Ovaj ugovor je ad hoc ugovor i prestaje da važi nakon izvršenja posla odnosno odustanka od izvršenja od strane Nalogodavca.

Ovaj ugovor može biti raskinut i od strane Posrednika jednostavnim obaveštenjem upućenim Nalogodavcu putem elektronske pošte ukoliko Nalogodavac zloupotrebljava aplikaciju, daje netačne i/ili nepotpune podatke, postupa suprotno odredbi 9 ovog Ugovora ili ne izvršava druge obaveze predvidjene ovim ugovorom.

U slučajevima predvidjenim prethodnim stavom raskid stupa na snagu odmah tj. po prijemu elektronske pošte kojim se ugovor raskida. 


ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Svi sporovi koji mogu proisteći iz ovog Ugovora i povodom istog primenjivaće se pozitvni propisi R. Srbije, uz mesnu i opštu nadležnost suda u Beogradu.