.

Politika zaštite licnih podataka

Politici zaštite licnih podataka
 

 1. Svrha Politike zaštite ličnih podataka (u daljem tekstu: Politika) je upoznavanje
   pojedinaca, korisnika i drugih lica (u daljem tekstu: Lica) sa svrhom i osnovom obrade ličnih podataka od strane Kompanije (u daljem tekstu Kompanija) kao i sa pravima Lica u ovoj oblasti.
   

 2. Istovremeno ova Politika dodatno pojašnjava pristanak za obradu podataka i dopunjuje
   Opšte uslove poslovanja u pogledu zaštite podataka o ličnosti. 


Ova Politika će imati prednost u odnosu na druge odredbe Opštih uslova u slučaju neslaganja.
 
 U Politici su, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije,Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti Lica pri obradi ličnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, kao i ukidanjem Direktive 95/46/ES (u daljem tekstu: Opšta uredba o zaštiti podataka ili GDPR), sadržane sledeće informacije:


 • kontaktne informacije Kompanije i kontakt ovlašćene osobe za zaštitu podataka,
 • svrhe, osnove i vrste obrade različitih vrsta ličnih podataka Lica, 
 • prenos podataka trećim licima 
 •vreme čuvanja pojedinih vrsta ličnih podataka,
 • prava Lica u vezi sa obradom ličnih podataka,
 • prava na podnošenje žalbe u vezi sa obradom ličnih podataka.
 

 1. Tamo gde je to prikladno, odredbe koje se odnose na Lica se odnose i na pitanja tajnosti
   i poverljivosti komunikacije sa korisnicima koji su pravna lica.
   

 2. Rukovalac i ovlašćena osoba za zaštitu podataka koji se obrađuju u skladu sa Politikom zaštite ličnih podataka je Kompanija.
   

 3. U okviru Kompanije je imenovana ovlašćena osoba za zaštitu podataka, koja osoba je dostupna na e-mail adresi : hello@toolly.app
   


 

Šta se podrazumeva pod obradom podataka 


 

Korisnici izričito pristaju na obradu njihovih ličnih podataka kako je opisano u ovoj Politici. Obrada je svaka operacija sa ličnim podacima, bez obzira na sredstva i postupak koji se koristi, a posebno prikupljanje, evidentiranje, sistematizacija, skupljanje, čuvanje, razjašnjavanje, ažuriranje, modifikacija i preuzimanje ličnih podataka, kao i njihovo korišćenje, prenos, distribucija, obezbeđivanje, pristup, depersonalizacija, blokiranje, brisanje i uništavanje.


 

Koji se lični podaci obradjuju


 

U procesu obrade naloga, Kompanija može prikupljati i čuvati sledeće lične podatke, uključujući lične podatke:

 • adresa i drugi kontakt podaci (u zavisnosti od korišćenih Proizvoda), prilikom plaćanja putem servisa – finansijske informacije, kao što su brojevi kreditnih kartica i bankovnih računa;

 • poruke poslate korišćenjem Proizvoda i poruke poslate Kompaniji;

 • druge informacije o interakciji Korisnika sa informacionim sistemima Kompanije i njenih partnera, uključujući informacije o radnjama Korisnika na mreži, rezultate prikupljanja statistike o posetama veb stranicama Kompanije i javno dostupne informacije o programima i uređajima koji se koriste za takve pristup, uključujući podatke o geolokaciji ili IP adresi Korisnika;

 • dodatne informacije koje Kompanija traži od korisnika da bi potvrdila njihov identitet (na primer, da bi sertifikovala Pružaoca usluge, Kompanija može zatražiti od istog da pošalje kopije lične karte, dokumenata o obrazovanju ili drugih relevantnih dokumenata kako bi potvrdili identitet i profesionalne informacije o stručnjaku ).


 


 

Svrhe obrade i pravne osnove za obradu podataka
 

 1. Obrada na osnovu ugovora:
   

 • Kompanija obrađuje lične podatke Lica radi ispunjavanja svojih ugovornih obaveza za pružanje usluga posredovanja i drugih usluga koje pruža Kompanija.
   

U kontekstu ostvarivanja prava i ispunjenja ugovornih obaveza, Kompanija obrađuje lične podatke Lica u sledeće svrhe: identifikacija Lica, priprema ponude u pogledu izbora pružaoca usluge, sklapanje ugovora, izdavanje računa, rešavanje mogućih tehničkih problema, prigovora ili žalbe Lica, sprovođenje mogućih postupaka prinudne naplate i prodaje potraživanja, kao i za druge namene potrebne za sprovođenje ili zaključivanje ugovornog odnosa između Kompanija Nalogodavca i Pružaoca usluga.
 

 • sa sprovođenjem pojedinačnih ugovornih prava i obaveza identitet Lica se može proveriti putem SMS poruka, pozivanjem ili drugačije, a ono preuzima odgovornost za
   odgovarajuću zaštitu terminalne opreme. Kompanija nije odgovoran za moguće
   otkrivanje ličnih podataka ili zloupotrebu identiteta Lica koji su nastali zbog neadekvatne
   zaštite opreme od strane Lica.
   

Obrada na osnovu zakona:


 • Kompanija obrađuje lične podatke Lica u cilju zaključivanja, implementacije, praćenja i
   raskidanja ugovora, naplaćivanja usluga. 

 • Iz važećeg zakonodavstva mogu nastati i druge svrhe obrade podataka.
   

Obrada zasnovana na legitimnom interesu Kompanije:
 

 • Kompanija može takođe obrađivati podatke na osnovu legitimnog interesa Kompanije ili trećeg lica, osim u slučajevima kada takvi interesi prevazilaze interese ili osnovna prava
   i slobode Lica na koje se odnose lični podaci, i koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka. U slučaju dalje upotrebe podataka prikupljenih o Licu, Kompanija vrši procenu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Opštom uredbom o zaštiti podataka. 

 • Na osnovu legitimnog interesa, Kompanija može kontaktirati Lica sa ciljem poboljšanja usluga radi utvrđivanja njihovog zadovoljstva uslugama ili korisničkim iskustvom

 • Kompanija može obraditi lične podatke u strogo neophodnom i srazmernom obimu, kako bi se osigurali kontinuiran rada i bezbednost podataka, u skladu sa određenim nivoom poverenja kako bi se sprečila slučajna događanja ili nezakonite ili zlonamerne radnje koje ugrožavaju dostupnost, autentičnost, integritet i poverljivost čuvanih ili
   prenesenih ličnih podataka i sigurnost u vezi sa uslugama koje nudi ili koje su dostupne. 

 • Drugi legitimni interesi mogu uključiti sprečavanje zloupotreba, izvršenje zahteva ili
   odbranu pred zahtevima u upravnom i sudskom postupku. Legitimni interes uključuje i zakonsku proveru solventnosti Lica.
   Kompanija u slučaju sumnje na zloupotrebu, u odgovarajućem i srazmernom obimu može da obrađuje podatke o Licima u svrhu identifikacije i sprečavanja mogućih prevara ili zloupotreba, a može, ako je potrebno, te podatke proslediti i drugim rukovaocima, policiji, državnom tužiocu ili drugom nadležnom organu. 


 

Obrada na osnovu pristanka/saglasnosti za obradu ličnih podataka:
 

 1. Obrada podataka može se zasnivati na pristanku koji Lice da Kompaniji.

 2. Izričiti pristanak Lice izražava štikliranjem kućice (box), ‘’saglasan’’. 

 3. Lice na koje se odnose lični podaci može u bilo koje doba povući svoj pristanak ili promeniti pristanak na isti način kao kada je pristanak i dalo, ili na drugi način određen od strane Kompanije pri čemu Kompanija zadržava pravo da identifikuje korisnika koji povlači pristanak. Promena pistanka ili povlačenje pristanka može se izvršiti obaveštenjem putem e mal adrese; hello@toolly.app

 4. Povlačenje ili promena pristanka odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na osnovu pristanka. Poslednji pristanak Lica koju primi Kompanija je validan. 

 5. Mogućnost povlačenja pristanka predstavlja prekid pružanja usluge i poslovnog odnosa između Lica i Kompanije ukoliko bez tih podataka i njihove obrade nije moguće realizovati ugovoreni poslovni odnos. 

 6. Pristanak može dati jedan od roditelja, hranitelj ili staratelj maloletnog deteta koje, u
   skladu sa važećim zakonskim propisima ne može samo dati pristanak. Ovakav pristanak
   važi sve dok je jedan od roditelja, hranitelja ili staratelja, ili samog deteta, kada on ili
   ona, u skladu sa važećim zakonom, stekne to pravo, ne poništi ili promeni.
   

Prenos podataka trećim licima i prenos podataka u treće države (države koje nisu članice Evropske unije ili evropske privredne teritorije)
 


 • Kompanija ne prenosi podatke u treće zemlje

 • Kompanija je ovlašćena da prenese podatke trećem licu u cilju izvršenja ugovorom preuzetih obaveza a pre svega Pružaocu usluga.


Podaci o ličnosti mogu se obrađivati unutar Kompanije samo od strane ovlašćenih lica
 koja su, pod nadzorom Kompanije. 


 

Marketing

Kompanija ne prodaje niti daje lične podatke korisnika trećim licima u marketinške svrhe koje nisu predviđene Uslovima korišćenja bez izričitog pristanka Korisnika. Kompanija može kombinovati anonimne podatke sa drugim informacijama dobijenim od trećih strana i koristiti ih za poboljšanje i personalizaciju usluga, sadržaja i reklama.


Rok čuvanja ličnih podataka
 

 • Obračunski podaci i srodne kontakt informacije o Licima mogu se, u svrhu ispunjavanja
   ugovornih obaveza, zadržati do potpunog plaćanja usluge ili najkasnije do isteka perioda zastarenja u vezi sa pojedinačnim slučajem, koji može biti zakonski od jedne do deset godina. 

 • Ugovori i računi se čuvaju 10 godina nakon isteka godine na koju se račun
   odnosi odnosno deset godina po prestanku važenja ugovora, u skladu sa opštim rokom zastarelosti Zakona o obligacionim odnosima i zakona kojim se uređuje porez.

 • Ostali podaci se čuvaju onoliko koliko je potrebno da se realizuje ugovor za čiju svrhu su ti podaci dati osim ukoliko zakonom nije predvidjen duži rok.


Prava Lica u vezi sa obradom ličnih podataka
 

Kompanija će odgovarati na zahteve Lica u vezi sa ostvarivanjem prava u vezi sa podacima o ličnosti u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva koji podrazumeva izvršenu odgovarajuću idenitifikaciju podnosioca zahteva.
 

U skladu sa Zakonom, navedeni rok od 30 dana može biti produžen za još 60 dana ako
 je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. Lica se mogu obratiti Kompaniji za dobijanje informacija u vezi sa ostvarivanjem svojih prava i informacije u vezi
 sa obradom podataka o ličnosti koja ne zahteva prethodnu identifikaciju Lica putem
 elektronske pošte Kompanije ili putem pošte na adresu Kompanije.


Kada Lice na koje se odnose lični podaci uputi zahtev elektronskim putem, informacije će se,ako je moguće, obezbediti elektronski, osim ako Lice na koje se odnose lični podaci ne zahteva drugačije.
 

Ako postoji osnovana sumnja u identitet Lica koje podnosi zahtev koji se odnosi na jedno od njegovih prava, Kompanija može tražiti dodatne informacije potrebne za potvrđivanje identiteta Lica na koje se odnose lični podaci.
 

Ukoliko su zahtevi Lica na koje se odnose lični podaci očigledno neutemeljeni ili preterani, a posebno ako se ponavljaju, Kompanija može:


 • da naplati razumnu naknadu, pri čemu se uzimaju u obzir administrativni troškovi prosleđivanja informacija ili poruke ili spovođenje tražene radnje, ili
 • da odbije postupanje u vezi sa zahtevom.
 

Kompanija omogućava Licima sledeća prava u vezi sa obradom ličnih podataka:


 - pravo pristupa podacima,
 - pravo ispravke,
 - pravo na brisanje podataka (pravo na zaborav),
 - pravo na ograničenu obradu,
 - pravo na prenosivost podataka,
 - pravo prigovora,
 - pravo pristupa podacima.
 

Lice na koga se odnose lični podaci ima pravo da dobije potvrdu od Kompanije da li se
 lični podaci u vezi sa njim obrađuju i ako je to slučaj, ima pravo pristupa ličnim podacima
 i dodatnim informacijama u vezi sa obradom ličnih podataka, kao što su:


 • svrha obrade;
 • vrsta ličnih podataka;
 • korisnici, ili kategorije korisnika kojima su, ili kojima će biti otkriveni lični podaci, a 

naročito korisnici u trećim državama ili međunarodnim organizacijama;
 • kada je to moguće, predviđen period čuvanja ličnih podataka ili, ako to nije moguće, 

standardi koji se koriste za određivanje tog perioda;
 • pravo da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje ličnih podataka ili ograničenje 

obrade ličnih podataka u vezi sa Licem na koje se odnose lični podaci, ili pravo na 

prigovor na takvu obradu;
 • pravo na ulaganje pritužbe nadzornom organu;


Na osnovu zahteva pojedinca, Kompanija obezbeđuje kopiju njegovih ličnih podataka koji se obrađuju. 


Pravo na ispravku
 

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva da Kompanija bez nepotrebnog
 odgađanja ispravi netačne lične podatke koji se odnose na njega. Lice na koje se odnose
 podaci ima pravo da dopuni nepotpune lične podatke, uključujući i podnošenje izjave o dopunjavanju podataka,imajući u vidu svrhu obrade.
 

Pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“)
 

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva da Kompanija bez nepotrebnog
 odlaganja izbriše lične podatke u vezi sa njim, dok Kompanija ima obavezu da lične
 podatke izbriše bez nepotrebnog odlaganja:


kada lični podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili na drugi način 

obrađeni;
 • kada Lice ukine saglasnost koja je osnov za obradu podataka, pa za obradu ne postoji 

nijedan drugi pravni osnov;
 • kada Lice prigovara obradi na osnovu legitimnog interesa Kompanije pa za obradu ne 

postoji nijedan dominantan legitiman razlog;
 • kada lične podatke treba izbrisati radi ispunjavanja pravne obaveze u skladu sa 

zakonima EU ili propisima R. Srbije, kada je reč o podacima u vezi sa pružanjem usluga 

informacijskog društva, koji su nepravilno prikupljeni od deteta, koje u skladu sa 

važećim propisima ne može da daje takve podatke.
 

Pravo na ograničenu obradu
 

Lice na koje se odnose podaci ima pravo da zahteva da Kompanija ograniči obradu,
 ukoliko:


 • Lice osporava tačnost podataka, i to za period koji omogućava rukovaocu da
 proveri tačnost ličnih podataka;

je obrada nezakonita a Lice se protivi brisanju ličnih podataka i umesto toga
 zahteva ograničenje njihove upotrebe;
 • Kompanija više nema potrebe za obradom ličnih podataka, nego su potrebni Licu
 na koje se odnose lični podaci za ostvarivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih
 zahteva;
 • je Lice podnelo prigovor u vezi sa obradom, i to dok se ne proveri da li legitimni
 razlozi rukovaoca prevazilaze razloge Lica na koje se odnose lični podaci. Pravo na prenosivost podataka
 

Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da dobije lične podatke koji se odnose na
 njega, a koji su bili u vlasništvu Kompanije u strukturiranom, široko upotrebljivom i
 čitljivom obliku, kao i pravo prenosa tih podataka drugom rukovaocu, a da ga Kompanija
 kojoj su lični podaci bili obezbeđeni, pri tome ne sprečava, ako:


 • se obrada zasniva na saglasnosti Lica ili ugovora 

se obrada vrši automatskim sredstvima.
 

Pravo na prigovor
 

Lice na koje se odnose lični podaci, po osnovima koji se odnose na njegov poseban
 položaj, ima pravo na prigovor na obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku, ako se
 takva obrada zasniva na legitimnim interesima Kompanije ili trećeg lica. Kompanija je
 dužna da prestane da obrađuje lične podatke osim ako ne dokaže neophodne razloge
 za takvu obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama Lica na koje se
 lični podaci odnose, ili za ostvarivanje, izvršenje ili odbranu zakonskih zahteva. 
Pravo na ulaganje žalbe u vezi sa obradom ličnih podataka
 

Lice može poslati žalbu u vezi sa obradom ličnih podataka putem elektronske pošte na e mail: hello@toolly.app ili putem pošte na adresu Gavrila Principa 43, Savski Venac, 11000, Beograd, Srbija.


 Slično tome, svako Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da podnese žalbu
 direktno Povereniku za informacije, ako smatra da obrada ličnih podataka u vezi sa njim
 krši srpske ili EU propise iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.
 Ako je Lice podnelo uredan zahtev Kompaniji za ostvarivanje prava uz prethodno
 izvršenu pouzdanu identifikaciju podnosioca zahteva i nakon prijema odgovora Kompanije
 na osnovu uredno podnetog zahteva smatra da lični podaci koje je primilo nisu lični
 podaci koje je tražilo, ili da nije primilo sve zahtevane lične podatke, može podneti
 obrazloženu žalbu Kompaniji u roku od 15 dana, pre nego što se obrati Povereniku za
 informacije. Kompanija mora odlučiti o žalbi kao o novom zahtevu u roku od 15 radnih
 dana.
 


Validnost politike


 

Ova Politika je objavljena na aplikaciji Kompanije i proizvodi pravno dejstvo od dana objave. 

Prihvatanje uslova sadržanih u ovoj politici Lice izražava štikliranjem kućice (box) ‘’saglasan’’. 

Osnivači
Aleksej Makov
Startap entuzijasta, investitor, preduzetnik
Vladimir Ćernij
Savetnik za startap, vlasnik outsourcing IT kompanije
Luka Vukovic
Prodaja i marketing u multinacionalnom FMCG poslovanju